جامع ترین دوره آموزشی صادرات و واردات در ایران 

به دوره نـقشـه گــنـج تجــارت خـوش آمـدیـد

بـرای مشــاهـده بـهتـر و سـرعـت پـخـش ویـدئـو فیلـتـر شـکـن خــود را خـامـوش کـنـیـد 

جلسه ششم دوره جامع نقشه گنج