تجـــــــــــــارت یــونیــورسیــتی

با خیال راحــــــــــــــــــت تجارت کنید

به دوره نـقشـه گــنـج تجــارت خـوش آمـدیـد

بـرای مشــاهـده بـهتـر و سـرعـت پـخـش ویـدئـو فیلـتـر شـکـن خــود را خـامـوش کـنـیـد 

جلسه اول دوره جامع نقشه گنج